Absolute Tracker AT500: Multifunk'ní laser tracker

InfoMediaPublishing

Thursday, November 30, 2023Description :
Díky integrované ?ídící jednotce a bateriím je Absolute Tracker AT500 ideálním p'enosným za?ízením pro p'esné 3D m??ení. Nevy'aduje zah?ívání ani inicializaci. Sta?í zapnout jedním dotykem a m??ete za?ít m??it. AT500 je laser tracker s nejdel?ím rozsahem na sv't? – m??ení a? do pr'm'ru 160 metr?. S praktickou sondou B-Probe???? lze provád't i jednoduchá m??ení 6DoF, která umo??ují kontrolu skrytých oblastí mimo zorné pole trackeru. ? Absolute Tracker AT500 - https://hexagon.com/cs/products/leica-absolute-tracker-at500 ? B-Probe???? - https://hexagon.com/cs/products/leica-b-probe-plus ? 3D m??icí systémy Hexagon - https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)