Analýza vychýlení lo'iskového ?títuv turbosoustrojí v Jaderné elektrárn? Temelín

InfoMediaPublishing

Tuesday, March 16, 2021Description :
Podívejte se na pr'b'h analýzy vychýlení lo'iskového ?títu v turbosoustrojí v Jaderné elektrárn? Temelín. Elektrárna se v dob? provád'ní m??ení potýkala s problémem chv'ní nízkotlaké ?ásti turbíny na jednom z blok?. Vliv teplotní dilatace sloup?, s mo'ným následným pohybem základových desek, m??e vést k mírnému vychýlení osy rotace soustrojí. Tyto zm'ny mohou mít za následek riziko kontaktu rotující ?ásti s následným lokálním p'eh?átím vedoucím ke zm'n? nevývahy a ke zvý?ení vibrací. Pilotní m??ení, které m'lo za cíl odhalit zm'ny ve chv'ní, probíhalo za vyu'ití systému Leica Absolute Tracker ATS600.

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)