AS1: P'edstavujeme první 3D skener ur'ený pro laserové trackery a m??icí ramena

InfoMediaPublishing

Thursday, November 30, 2023Description :
Absolute Scanner AS1 je první laserový skener na sv't? ur'ený pro více hardwarových platforem. Je kompatibilní s laserovými trackery Absolute Tracker a m??icími rameny Absolute Arm od spole'nosti Hexagon. Nový skener AS1 je postavený na stejném ?pi'kovém technologickém základu jako úsp??ný laserový skener RS6. Jeho exkluzivní technologie zpracování dat SHINE usnad'uje a zrychluje sb'r ?istých vysoce kvalitních nam??ených dat více ne? kdykoliv p'edtím. S p'esností 50 µm v celém m??icím objemu o pr'm'ru 60 m je AS1 novým lídrem na trhu v oblasti velkoobjemových kontrolních úkol? ve spojení se ?pi'kovým laserovým trackerem. Díky mo'nosti p'epnout skener na p'enosné m??icí rameno v n'kolika sekundách b'hem stejné relace m??ení a bez nutnosti op'tovného nastavení, lze rychle digitalizovat skryté oblasti a dutiny, co? umo??uje kompletní m??ení díl?. Sledujte dal?í videa o skeneru AS1 s dal?ími podrobnostmi o bezkonkuren'ních funkcích a výhodách tohoto nového p'evratného 3D laserového skeneru. ? Více informací o laserovém skeneru AS1 najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/absolute-scanner-as1?utm_medium=referral&utm_source=youtube ? 3D m??icí systémy Hexagon: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)