Automatizovaná bu'ka PartInspect L pro inspekci kvality p?ímo v dílenském prost'edí

InfoMediaPublishing

Thursday, December 7, 2023Description :
Automatizovaná bu'ka PartInspect je zalo'ená na skenerech se strukturovaným sv'tlem. Poskytuje mimo?ádnou úrove? kontroly kvality s výstupem p?ímo v dílenském prost'edí, a to s minimálním za'kolením operátora. Ovládá se pomocí integrovaného dotykového displeje, který vybírá a spou'tí p'edinstalované programy pro roboty a následn? po dokon'ení okam'it? zobrazit protokol m??ení. Díky standardní funkci plánování b'hem procesu se výrazn? zkrátí prostoje a je tak mo'né dodr'et tém?? konstantní dobu aktivního m??ení. ?? Bu'ka PartInspect je ur'ena pro in-line a near-line instalaci. Funguje i offline a jedná se o kompletní ?e'ení pro automatizované m??ení díl?. Úlohu jednodu'e naplánujete, zm??íte a získáte výsledky. ??Mimo?ádn? ?iroký vstup do bu'ky PartInspect snadno pojme díly o vý?ce a pr'm'ru a? 1,5 m. Oto'ný st'l systému má nosnost a? 2 000 kg, systém se tak ideáln? hodí pro rychlé m??ení velkých díl?. ? Více informací o systému PartInspect L najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/partinspect-l'utm_campaign=emea-cz-2023-general&utm_medium=organic-social&utm_source=youtube ? Dal?í automatizovaná kontrolní ?e'ení Hexagon zde: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware/robotics-automation'utm_campaign=emea-cz-2023-general&utm_medium=organic-social&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)