Automatizovaná inspekce se systémem Leica Absolute Tracker ATS600 a AMR

InfoMediaPublishing

Friday, December 15, 2023Description :
P'i montá?i na systém autonomního mobilního robota (AMR) se schopnosti laser trackeru ATS600 dostávají na zcela novou a optimalizovanou úrove? ? Kombinace laser trackeru a automatizace zaru'uje jak ?pi'kovou efektivitu sb'ru dat, tak naprostou p'izp'sobivost r'zným typ'm povrch?. Data jsou automaticky shroma??ována na definovaných plochách - není t'eba se starat o zm'nu polohy a minimalizovat následné zpracování - po'adované výsledky jsou sestavovány okam'it? na míst?. Toto pln? autonomní ?e'ení zaji??uje bezkonkuren'ní produktivitu a efektivitu v aplikacích velkoobjemového m??ení. ? Více informací o systému Leica Absolute Tracker ATS600: https://hexagon.com/cs/products/leica-absolute-tracker-ats600?utm_campaign=emea-cz-2023-general&utm_medium=organic-social&utm_source=Youtube ? Mo'nosti automatizace laser tracker?: https://hexagon.com/cs/products/laser-tracker-automation'utm_campaign=emea-cz-2023-general&utm_medium=organic-social&utm_source=Youtube ? 3D m??icí systémy Hexagon: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)