GridLOK: Zv't'ení m??icího rozsahu ramene Absolute Arm

InfoMediaPublishing

Friday, December 1, 2023Description :
GridLOK je vysoce p'esný systém roz?í?ení m??icího rozsahu pro ramena Absolute Arm. ? GridLOK vytvá?í oblast roz?í?eného rozsahu m??ení, ve které lze rameno kamkoliv p'emístit bez velké ztráty p'esnosti. Umo??uje tak vyu?ít p'esnost a pohodlí m??icích ramen Absolute Arm na v't?í díly a systémy, které by jinak ramena neobsáhla. ? Více informací o systému GridLOK najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/gridlok-for-absolute-arm'accordId=EDC79EF2F48248C0A23D90CD0063F3F1&utm_medium=referral&utm_source=youtube ? Více informací o m??icích ramenech Absolute Arm najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware/portable-measuring-arms'utm_medium=referral&utm_source=youtube ? 3D m??icí systémy Hexagon: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)