Hexagon Manufacturing Intelligence na MSV Brno 2021

InfoMediaPublishing

Friday, December 1, 2023Description :
Od 8. do 12. listopadu 2021 jsme v pavilonu F, na stánku ?. 055, prezentovali novinky, které výrobc'm pomáhají zvý?it kvalitu a produktivitu výrobního procesu. Sou?ástí expozice bylo nap?íklad 7osé rameno Absolute Arm s laserovým skenerem AS1 pro vysoce p'esné 3D snímání objekt? s extrémním rozli'eném a produktivitou. Nechyb'l ani robotizovaný Leica Absolute Tracker se skenerem T-Mac, dopln'ný takté? o skener AS1 pro ru'ní skenování. Ze stacionárních sou'adnicových m??icích stroj? m'ly zastoupení systémy Optiv M 3.2.2, který se flexibiln? p'izp'sobuje chytrým technologiím a neustále se m'nícím výrobním po'adavk'm, a Global S pro specifické pot'eby inspekce p?ímo ve výrob?. ? Více o 3D m??icích systémech Hexagon najdete na: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)