Momenty z Automation Day 2024

InfoMediaPublishing

Tuesday, July 9, 2024Description :
? St'eda 12. ?ervna 2024 pat'ila automatizaci m??ení ? V Praze, v HxGN Experience Centru, se konal Automation Day! Tématy bylo nap?íklad: ?P'edstavení nové robotické skenovací bu'ky PRESTO ?Ukázky m??ení a p?ípravy program? s bu'kou PRESTO ?Automatické zakládání do m??icích stroj? ?Faktory, které je nutné zohlednit p'i plánování automatiza'ního projektu ?Jak efektivn? vyu?ít data získaná z m??ení pomocí softwaru Q-DAS ? Více o automatizovaných m??icích ?e'eních najdete na https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware/robotics-automation'utm_campaign=emea-cz-2024-general&utm_medium=organic-social&utm_source=Youtube ? Více o softwaru Q-DAS najdete na https://hexagon.com/products/q-das'utm_campaign=emea-cz-2024-general&utm_medium=organic-social&utm_source=YouTube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)