Momenty z Mezinárodního strojírenského veletrhu v Nit'e 2024

InfoMediaPublishing

Wednesday, June 12, 2024Description :
Leto'ní ro'ník MSV Nitra 2024 byl ve znamení n'kolika novinek. ? Náv't'vníci na?í expozice m'li mo'nost poprvé vid't nový SmartScan VR800, první skener se strukturovaným sv'tlem, který nabízí p'evratnou mo'nost nastavení rozli'ení dat a objemu m??ení výlu'n? prost'ednictvím softwarových nastavení. ? Dal?í novinkou byla k vid'ní technologie systému modulární automatizované m??icí bu'ky PRESTO. K vid'ní toho v'ak bylo daleko více. ? P'ipome'te si okam'iky leto'ního veletrhu a inovativních technologií. ? Více informací o systému SmartScan VR800 najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/smartscan-vr800?utm_campaign=emea-cz-2024-general&utm_medium=organic-social&utm_source=Youtube ? Více informací o systému PRESTO najdete na: https://hexagon.com/cs/products/presto-system'utm_campaign=emea-cz-2024-general&utm_medium=organic-social&utm_source=Youtube ? 3D m??icí systémy Hexagon: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_campaign=emea-cz-2024-general&utm_medium=organic-social&utm_source=Youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)