Nový 3D laserový skener AS1-XL pro m??ení velkých díl?

InfoMediaPublishing

Thursday, November 30, 2023Description :
Nový Absolute Scanner AS1-XL je nejnov'j?ím 3D laserovým skenerem od spole'nosti Hexagon. AS1-XL je ur'ený zejména pro inspekci velkých povrch? ru'ními i robotickými aplikacemi. AS1-XL je vlajkovou lodí v 3D m??ení mimo?ádn? velkých ploch ? s m??icími rameny Absolute Arm. ? s laser trackery Absolute Tracker. Dosud mimo?ádná ?í?ka skenovacího ?ádku a? 600 mm umo??uje rychlej?í a snadn'j?í digitalizaci velkých ploch ne? kdykoliv p'edtím.

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)