OPTIPLEX NEXUS 3015 FIBER

InfoWeb Marketplace

Wednesday, May 13, 2020Description :
Wycinarka laserowa OPTIPLEX NEXUS FIBER to wysoka jako?? w przyst'pnej cenie. Ze wzgl'du na sw? wielozadaniow? funkcjonalno??, kompaktow? budow? i niezawodno??, model ten cieszy si? nie tylko w Polsce, ale tak'e w ca'ej Europie niezwyk?? popularno'ci?. Maszyna dost'pna jest w mocach od 2 do 6kW. Posiada tak'e bardzo wiele ciekawych opcji konfiguracyjnych, w'ród których wymieni? mo'na m.in. podno'nik arkusza, automatyczn? zmian? dyszy, kamer? rozpoznaj'ca kszta't materia'u swobodnie le??cego na stole roboczym, w którym mo'na zrealizowa? program ci'cia czy te? mo'liwo?? w??czenia maszyny w otoczenie zwane Przemys'em 4.0.

Searches related toMachine tools, Production

Grouped quotes (0)