P'elom ve 3D skenování: P'edstavujeme nový SmartScan VR800

InfoMediaPublishing

Saturday, March 23, 2024Description :
SmartScan VR800, nejnov'j?í skener se strukturovaným sv'tlem od spole'nosti Hexagon, je pr'lomem v produktivit? díky své rychlosti, flexibilit? a automatizaci pracovních proces?. Systém je vybaven patentovanou digitální projek'ní jednotkou s mechanickým zoomem, která umo??uje pokrýt díly a? do velikosti 800 mm. Díky ?ty'em kamerám, které poskytují celkem 80 Mpx, je zaji't'na extrémní p'esnost a schopnost snímat ?est r'zných objem?. U'ivatel m??e upravit rozli'ení za mén? ne? t'i sekundy bez nutnosti dal?ích nástroj? nebo rekalibrace. Extrémn? zkrácená doba nastavení a kalibra'ní intervaly znamenají rychlé spu't'ní, minimalizují prostoje a výrazn? zvy'ují produktivitu. Chytré pracovní postupy podporuje také poloautomatizace pomocí oto'ných stol? nebo jednotek pro otá?ení a nakláp'ní. ? Více informací o systému SmartScan VR800 najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/smartscan-vr800?utm_campaign=emea-cz-2024-general&utm_medium=organic-social&utm_source=Youtube ? 3D m??icí systémy Hexagon: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_campaign=emea-cz-2024-general&utm_medium=organic-social&utm_source=Youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)