P'ipome'te si okam'iky Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brn?.

InfoMediaPublishing

Thursday, November 30, 2023Description :
Ve dnech 10.-13. ?íjna 2023 jste nás mohli nav'tívit na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brn?, kde jsme na p?íkladech praktických aplikací prezentovali ?e'ení pro zlep'ení vývoje a výroby. ?? Sou?ástí exhibice byl CAE simula'ní software MSC Apex, MSC Nastran, Marc a Cradle CFD scFLOW pro simulace výrobk?, p'edvídání po'kození poruch nebo ?í?ení trhlin. Software je ur'en nap?íklad pro ?e'ení aerodynamiky v automobilovém nebo leteckém pr'myslu, simulace výkonu ventilátor?, ?erpadel a dal?ích rotujících ?ástí. ?? Z m??icích systém? pro zaji't'ní rozm'rové kontroly jsme prezentovali m??icí ramena Absolute Arm pro m??ení malých a st'edních díl? s nejnov'j?í novinkou na poli laserových skener? – skenerem AS1-XL pro skenování velkých ploch. Velkoobjemové aplikace zast'e'ila Leica Absolute Tracker AT960 s laserovým skenerem AS1. Sou?ástí expozice byl i systém TubeInspect se softwarem BendingStudio ur'ený pro výrobce m??ení ohýbaných díl? a generování korek'ních dat pro ohýba'ky. ? Více informací o na'ich CAE simula'ních softwarech najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/computer-aided-engineering-software ? Více informací o na'ich 3D m??icích systémech najdete zde: https://hexagon.com/products/product-groups/measurement-inspection-hardware

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)