PartInspect: Jednoduchá automatizace se strukturovaným sv'tlem

InfoMediaPublishing

Tuesday, November 24, 2020Description :
PartInspect je platforma pro ?pi'kové automatizované skenování od spole'nosti Hexagon, která má za cíl co nejvíce zjednodu'it provád'ní vysokorychlostních, vysoce kvalitních inspekcí pomocí technologie skenování strukturovaným sv'tlem. S automatizovanými procesy off-line plánování a simulace je nastavení inspekce s bu'kou PartInspect mnohem rychlej?í a lze ho kompletn? provést off-line b'hem toho, kdy? bu'ka pracuje na jiných programech. S novou funkcí Manual Teaching mohou pokro'ilí u'ivatelé dokonce dola'ovat p'eddefinované plány ru'n?, jakmile se dostanou k bu'ce, co? umo??uje rychlé vytvá?ení m??icích program? p'esn? podle pot'eb pou'ití. Bu'ky PartInspect L na klí? jsou k dostání ve t'ech konfiguracích – Efficient, HiEnd and HiRes – a jsou zalo'ené na technologii prou'kové projekce na'ich skener? PrimeScan a StereoScan neo 8MP a 16MP.

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)