Precyzyjne skanowanie i statystyki dotycz'ce jako'ci: PrimeScan i Q-DAS qs-STAT

InfoMediaPublishing

Thursday, March 25, 2021Description :
Skaner ?wiat'a strukturalnego PrimeScan to najbardziej kompaktowy i lekki skaner ?wiat'a strukturalnego 3D firmy Hexagon. Zbudowany na podstawie zaawansowanej technologii projekcji fringe, mo'e poszczyci? si? technologi? czujników o wysokiej rozdzielczo'ci i doskona?? wydajno'ci? projekcji, aby dostarcza? doskona'e, szczegó?owe dane skanowania z du?? pr'dko'ci?. W po??czeniu ze sto'em obrotowym lub jednostk? obrotowo-uchyln?, PrimeScan oferuje mo'liwo?? pó?automatycznego skanowania 3D w celu zwi'kszenia produktywno'ci bez konieczno'ci ponoszenia wysokich nak'adów inwestycyjnych wymaganych przez w pe'ni zautomatyzowany system. Dzi'ki modu'owi qs-STAT od Q-DAS, szczegó?owe dane zebrane przez PrimeScan mog? by? statystycznie analizowane, co stanowi podstaw? do oceny i ci'g'ego doskonalenia procesów w produkcji przemys'owej. Dane s? wizualizowane na modelu 3D CAD, a problemy szybko identyfikowane, z wynikami przedstawionymi w przejrzystej formie graficznej lub w formie raportu.

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)