QUINDOS, p'ední metrologický software pro speciální geometrie

InfoMediaPublishing

Saturday, June 10, 2023Description :
QUINDOS, sv'tový metrologický software pro m??ení speciálních geometrií, se pou?ívá zejména pro m??ení hnacích ústrojí v leteckém, energetickém, automobilovém nebo strojírenském pr'myslu. Jeho strukturované programovací nástroje umo??ují vytvá?et vysoce p'esné kontrolní postupy na celé ?ad? sou'adnicových m??icích stroj?. QUINDOS poskytuje rozsáhlou ?adu modul? vyvinutých pro slo'ité projekty a díky své univerzálnosti a flexibilit? je pro výrobce spolehlivým ?e'ením.

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)