SmartScan: 3D optické skenování s vysokou p'esností

InfoMediaPublishing

Friday, September 25, 2020Description :
The SmartScan je vysoce detailní skener se strukturovaným sv'tlem ur'ený pro p'esné m??ení malých a? st'edn? velkých komponent. Po'izování dat je rychlé a snadné, zvlá?? pokud se pou?ívá v kombinaci s rota'ními nebo rota'n?-náklopnými stoly pro poloautomatické m??ení celých díl? bez p'emis'ování skeneru. Díky tomu, ?e systém poskytuje p'esné a jemné detaily, digitalizují se snadno i slo'ité struktury sou?ástek.

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)