SmartScan: Vysoce p'esné optické 3D skenování

InfoMediaPublishing

Friday, December 1, 2023Description :
SmartScan je skener se strukturovaným sv'tlem s vysokým detailem pro p'esné m??ení malých a? st'edn? velkých sou?ástí. Sb'r dat je rychlý a snadný, zejména v kombinaci s oto'ným stolem nebo oto'nou jednotkou pro poloautomatické m??ení kompletních díl? bez nutnosti zm'ny polohy skeneru. Díky p'esnosti a jemným detail'm, které SmartScan poskytuje, lze snadno digitalizovat i slo'ité struktury díl?. ? Více informací o skeneru SmartScan najdete zde: https://hexagon.com/cs/products/smartscan'utm_medium=referral&utm_source=youtube ? 3D m??icí systémy Hexagon: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)