ATLASCAN Max a MARVELSCAN, p'edstavujeme nové 3D ru'ní skenery Hexagon

InfoMediaPublishing

Thursday, June 20, 2024Description :
Uvádíme na trh novou ?adu ru'ních 3D skener?! Tato skupina m??icích za?ízení roz'i'uje stávající ?adu mobilních m??icích systém? a roz'i'uje mo'nosti skenovaných díl? s ohledem na jejich velikost. ?Dva nové skenery, ATLASCAN Max a MARVELSCAN, jsou navr'eny pro precizní m??ení v ?iroké ?kále inspek'ních prost'edích, které zahrnují automobilový a ?elezni'ní pr'mysl, pr'myslová za?ízení, v'eobecnou výrobu ale nap?íklad také restaurátorské projekty. ?Tyto skenery také spl'ují po'adavky na reverzní in'enýrství. ?Díky mobilit? t'chto systém? lze provád't skenování díl? v r'znorodých prost'edích, v'etn? venkovních prostor. ? Více o ru'ních 3D skenerech najdete na https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware/handheld-3d-scanners'utm_campaign=emea-cz-2024-general&utm_medium=organic-social&utm_source=YouTube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)