FT-150 FIBER - Polish

InfoWeb Marketplace

Friday, July 17, 2020Description :
W ofercie Yamazaki Mazak pojawi'a si? nowa wycinarka laserowa o wysokiej wydajno'ci, przeznaczona specjalnie do szybkiego ci'cia rur o ?redniej i ma'ej ?rednicy w produkcji wielkoseryjnej. Wyj'tkowa wydajno?? b'd'ca rezultatem zastosowania rezonatora ?wiat'owodowego, bardzo wysokich pr'dko'ci posuwu, mo'liwo'ci realizacji wielu ró?nych procesów w jednej maszynie i u'ycia zautomatyzowanego podajnika wi'zek, czyni z maszyny FT-150 FIBER idealne rozwi'zanie do produkcji wielkoseryjnej, przenosz'ce obróbk? laserow? na zupe'nie nowy poziom. Wi'cej na stronie www: https://www.mazakeu.pl/pl/machines/ft-150-fiber/ A new high-performance laser cutter has been added to Yamazaki Mazak's offer, specially designed for the rapid cutting of medium and small diameter pipes in large-scale production. The exceptional performance resulting from the use of fiber optic resonator, very high feed speeds, the possibility of implementing many different processes in one machine and the use of an automated beam feeder makes the FT-150 FIBER the perfect solution for high-volume production, taking laser processing to a whole new level. More on the website: https://www.mazakeu.com/machines/ft-150-fiber/

Searches related toMachine tools, Production

Grouped quotes (0)