Laserový skener HP-L-10.10 LITE pro rychlá m??ení na sou'adnicových strojích

InfoMediaPublishing

Thursday, November 30, 2023Description :
Laserový skener HP-L-10.10 LITE je postaven na technologii laserového skenování SHINE (Systematic High-Intelligence Noise Elimination) od spole'nosti Hexagon, díky které p'iná?í rychlé a p'esné získávání ?istých 3D nam??ených dat z tém?? jakéhokoliv povrchového materiálu a povrchové úpravy. Díky rychlému vytvá?ení mra'en bod? rychlostí a? 240 000 bod? za sekundu a frekvenci m??ení 120 Hz je ideální ?e'ením vysokorychlostního m??ení povrch?. Chyba tvaru sondy pouhých 14 µm je pro laserové skenování na sou'adnicovém m??icím stroji velmi dobrá. Skener HP-L-10.10 LITE je navr'en pro pou'ití v ?iroké ?kále aplikací, v'etn? m??ení tvar? plechových díl?, forem nebo odlitk?, barevného mapování pro rychlý p'ehled o kvalit? celého povrchu a snímání mra'en bod? pro vytvá?ení sítí v aplikacích reverzního in'enýrství. ? Více informací o laserovém skeneru HP-L-10.10 LITE najdete zde: https://hexagon.com/cs/company/newsroom/press-releases/2023/hexagon-brings-fast-cost-effective-surface-measurement-with-new-laser-scanner-for-cmms'utm_medium=referral&utm_source=youtube ? Více o 3D m??icích systémech Hexagon najdete na: https://hexagon.com/cs/products/product-groups/measurement-inspection-hardware'utm_medium=referral&utm_source=youtube

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)