Skenování se strukturovaným sv'tlem se systémem Aicon PrimeScan

InfoMediaPublishing

Friday, June 26, 2020Description :
?ada skener? PrimeScan je vybavena technologií modrého sv'tla pro pr'myslové aplikace a nabízí pevné konfigurace s r'znými rozli'eními a oblastmi m??ení. Má kompaktní design a vá?í pouze 4 kg. Vyu?ívá technologii skenování s vysokým rozli'ením. Systém je k dispozici s výb'rem rozli'ení a zorného pole, aby vyhovoval pot'ebám ka'dé malé a? st'ední m??icí aplikace, a je univerzálním skenerem p'ipraveným na kontrolu kvality nebo do výrobního prost'edí. PrimeScan lze pou?ít ru'n?, ale umo??uje i automatizované a poloautomatizované m??ení. Nap?íklad s konceptem automatizovaného skenování PartInspect nebo s oto'ným stolem ?i rota'n?-náklopnou jednotkou.

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)