Slavnostní otev'ení HxGN Experience Centra v Praze 27. dubna 2023

InfoMediaPublishing

Friday, June 9, 2023Description :
B'hem slavnostního otev'ení HxGN Experience Centra v Praze jsme p'edstavili aplikace výrobních ?e'ení ze sv'ta CAE softwar?, CAD/CAM softwar? a metrologických za?ízení, které jsou schopny kompletn? pokrýt celý výrobní proces produktu. Toto zbrusu nové technologické centrum bude i nadále slou'it pro prezentaci softwarových i hardwarových ?e'ení spole'nosti Hexagon. ?e'ení pro komplexní zaji't'ní kvality v rámci celého ?ivotního cyklu výrobk? tak budou k dispozici na jednom míst?.

Searches related toDetection, Measurement

Grouped quotes (0)